מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות הפרטיות של אלגו השקיה בע”מ, ח.פ. 520040825 (להלן “אלגו, “החברה”, “אנחנו”). אלגו מפעילה אתר אינטרנט למכירת מוצרי השקיה באתר (“המוצרים”) ו/או שירותים הקשורים למוצרים בכתובת www.omer-gard.co.il (“האתר”, “השירותים”).

במדיניות פרטיות זו, נפרט את נהלי איסוף המידע על ידנו, בעת שימוש באתר, לרבות סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש בשירותים ובאתר.

1. כללי

1.1. איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 (להלן “החוק”) ולשאר הדינים החלים עלינו ולפי מדיניות פרטיות זו.

1.2. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע שמזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. מדיניות פרטיות זו חלה ביחס לכל שימוש באתר ובשירותים.

1.3. כשאתה מוסר לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית, אך ללא מסירת הפרטים, לא תוכל להתקדם ולקבל מידע באתר או לרכוש מוצרים ושירותים באמצעותו, מאחר ושירותי האתר מבוססים על המידע שתזין. אם תבחר שלא למסור מידע, עלולה להימנע מאיתנו היכולת לספק לך שירותים מסוימים, ואלגו עשויה למחוק את רישומך לאתר ו/או למנוע את שימושך בשירותים. הפרטים והנתונים שנמסרו באתר צפויים להישמר, כולם או חלקם, במאגר מידע של אלגו, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי “ענן”, בארץ ו/או בחו”ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו וישמש את אלגו, בהתאם לדין, לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו.

1.4. אלגו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של אלגו וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת “עודכנה לאחרונה”. במידה ואלגו תבצע שינויים אשר, לפי שיקול דעתה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, אלגו תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעות האתר.

1.5. מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.

2. סוגי המידע שאנו אוספים

אנו אוספים ומעבדים בעת השימוש בשירותים, סוגי מידע אישי שונים, לרבות:

2.1. יצירת קשר – במידה ותבחר ליצור קשר עמנו או תבקש כי אנו ניצור איתך קשר, תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכן כל מידע אשר תבחר מיוזמתך למסור במסגרת אמצעים אלו. אנא אל תמסור לנו מידע שאינו נחוץ לצורך קבלת מידע על שירותינו או רכישת שירותים ומוצרים שלנו.

2.2. מידע על רכישות שביצעת באתר – בעת רכישת מוצרים באתר אתה תידרש למסור לנו פרטים אישיים לצורך ההזמנה, לרבות פרטי קשר וכתובת למשלוח או פרטי חנות קרוב לצורך איסוף עצמי, וכן פרטי תשלום, מספר ותוקף כרטיס אשראי. בנוסף, אנו נשמור מידע על עסקאות שביצעת כולל המוצרים שנרכשו והיסטורית הקניות, לפי שיקול דעתנו.

2.3. פעילותך באתר שלנו – בעת גלישה ו/או השימוש באתר ייאספו נתונים מסוימים לרבות כתובת IPאו מזהה מכשיר (Device ID), מיקום גיאוגרפי, משך הביקור באתר, עמודים בהם ביקרת, פרסומות שצפית בהן, מוצרים שחיפשת ו/או בחרת והוספת לסל הקניות, ועוד.

2.4. מידע על ציוד הקצה – בעת גלישה ו/או שימוש באתר ייאסף מידע על המכשיר ממנו נכנסת לאתר (למשל, דגם מכשיר קצה, עוצמת קליטה, משך שימוש במכשיר), סוג וגרסת מערכת ההפעלה, הדפדפן שהינך משתמש בו, ועוד.

2.5. מידע על צדדים שלישיים אשר יימסר על ידך – במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם צד שלישי או ישות משפטית, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים במדיניות זו.

2.6. מידע על מועמדים לעבודה – ככל שתהיה מעוניין במשרה המתפרסמת אצלנו, תוכל להגיש קורות חיים באמצעות האתר. אנו עשויים לקבל ממך מידע על השכלה, הניסיון המקצועי שלך ופרטי קשר. אנא אל תמסור לנו מידע שאינו נחוץ לצורך מיון והשמה שלך.

3. הדרכים בהן נאסוף מידע

3.1. כשאתה מוסר לנו מידע באתר או באמצעות מייל שתשלח אלינו או טלפונית.

3.2. מידע הנאסף בעת שאתה מבקר בחנות שלנו הנשמר במערכות המידע שלנו.

3.3. מידע המשודר באופן אוטומטי כשאתה משתמש באתר.

3.4. שימוש בטכנולוגיות כגון עוגיות (cookies), tags וweb beacons-, וכן SDK, כולל כלי ניטור של צדדים שלישיים. כלים אלה מנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר. אנו נשתמש באתר בכלי ניתוח ועוגיות שונים, כגון:

3.4.1. Google Analytics: למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ – Google Analytics באתר, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: google.com/intl/en/policies/privacy. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

3.4.2. Facebook Analytic & Remarketing: אנו עשויים להשתמש בעוגיות ורכיב SDK מטעם Facebook לצורכי ניתוח שימוש בשירותים וכן לצורכי פרסום מותאם אישית (רימרקטינג). הצהרת הפרטיות של Facebook זמינה בכתובת: https://www.facebook.com/about/privacy/update והצהרת הפרטיות בקשר לעיוגיות זמינה בכתובת:  .http://www.facebook.com/policies/cookies

3.4.3. אנו עשויים להשתמש בשירותי אנליטיקה של חברת הוטג’אר שמדיניות הפרטיות שלה הינה: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

3.4.4. אנו עשויים להשתמש בשירותי אנליטיקה של חברת Crazy Egg שמדיניות הפרטיות שלה הינה: https://w3.crazyegg.com/privacy.

תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע או מידע חיוני לתפעול האתר) על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך.  ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים: Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer  Safari ; Edge Opera ; www.allaboutcookies.org. אם תחסום או תמחק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך בשירותים עשויה להיות מוגבלת.

3.5. מדיניות פרטיות זו אינה מחליפה תנאים, תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך האתר (להלן “אתרים מקושרים”). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, דרך האתר ו/או בעקבות לחיצה על קישור מהם או עקב הפניה מהאתר או בירור שערכת באתר, אזי השימוש באתרים המקושרים יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מדיניות זו, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. שימוש באתרים המקושרים ו/או גלישה בהם ו/או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי ממסמך מדיניות זה.

4. השימושים במידע

4.1. המידע שנאסף ישמש אותנו בעיקר לצורך אספקת השירותים שלנו, ציות להוראות הדין והגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו.

4.2. שימוש נוסף שנעשה במידע עשוי לכלול, למשל: (1) יצירת קשר איתך. (2) שיפור חווית השימוש באתר. (3) פרסום מדויק יותר לגולשים. (4) ניהול, בקרה ושיפור השירותים באתר. (5) התאמת השירותים שלנו אלייך. (6) טיפול בתלונות, הקלטת שיחות ומתן שירות לקוחות, לרבות עריכת סקרים. (7) טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו. (8) קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו. (9) איתור ומניעה של הונאות, שימוש לרעה או פעולות לא חוקיות אחרות. (10) לחסימת גישה לגולש שלדעת אלגו עושה שימוש לרעה באתר, כגון היקף חיפוש בלתי סביר או בקשות רבות להצעות שונות של משתמש אחד. (11) אבטחת מידע. (12) הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התגוננות מתביעות. (13) הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים. (14) העשרת תוכן האתר שלנו באמצעות עוגיות ואיסוף מידע אוטומטי באתר.

4.3. אנונימיזציה ופסאודונימיזציה – אנו עשויים להפוך מידע מזוהה למידע אנונימי או פסאודונימי לצורך שיפור השירותים שלנו, פיתוח האתר ושדרוגו, אבטחת מידע וביצוע עיבודים מתקדמים סטטיסטים עבור מחקרי שוק וסקרים של אלגו. יתכן שנעביר דוחות סטטיסטים לצדדים שלישיים לשימושים שונים, אך זאת לאחר שנקטנו אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר (כמו למשל העברת מידע אגרגטיבי, על קבוצת לקוחות).

4.4. פרסומות (כולל פרסומות מותאמות אישית) – ככל שנרשמת באתר או אישרת באופן אחר קבלת דואר שיווקי וניוזלטרים, המידע ישמש אותנו ו/או מי מטעמנו גם למשלוח פרסומות ודיוורים לרבות כאלה המותאמים אישית, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS, רשתות חברתיות ועוד.

תוכל לבקש להימחק מרשימת הדיוור המותאם אישית במשלוח פנייה בכתב לכתובת הדוא”ל info@omer-gard.co.il.

תוכל לבקש להימחק מרשימת התפוצה למשלוח פרסומות אחרות שנשלחו אלייך בדוא”ל ובהודעת SMS באמצעות פנייה בכתב לכתובת הדוא”ל  info@omer-gard.co.ilאו בדרך הכתובה בהודעת הפרסומת עצמה.

על אף האמור, נוכל להמשיך ולשלוח לך הודעות שהדין לא מחייב את הסרתן או שהדין מתיר או מחייב לשלוח אותן, כדוגמת אישור הזמנה או הודעה על משלוח מוצרים.

4.5. לעיתים תוכל לבקש מאיתנו למחוק מידע נוסף, אם הוא איננו דרוש לנו לתפעול השוטף, לציות להוראות הדין, להתגוננות מתביעות משפטיות או לאינטרסים לגיטימיים אחרים שלנו, בכפוף להוראות הדין.

5. העברת מידע לצד שלישי

5.1. מידע אודותייך יועבר לצדדים שלישיים, בישראל או בחו”ל, גם במדינות בהן רמת ההגנה של מידע אישי פחותה מרמת ההגנה המוקנית בדין בישראלי, וזאת לשם אספקת השירותים, מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הרשאתך.

5.2. אנו נעביר מידע לספקים שלנו או לקבלני משנה שלנו אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון ספקי אחסון וענן, מיחשוב, שירות לקוחות, תחזוקה ותמיכה ושירותים שונים במיקור חוץ).

5.3. אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך עם חברות קשורות שלנו, למטרות השימוש במדיניות זו ובהתאם לדין, לשם אספקת השירותים, לרבות ניהול סיכונים שלנו ושל החברות הקשורות.

5.4. אנו רשאים לשתף את המידע אשר נאסף ממך ו/או ביחס אלייך על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין אלגו ו/או מי מטעמה.

5.5. אנו רשאים להעביר מידע לצד שלישי כאשר לדעתנו הדבר נחוץ על מנת למנוע נזק חמור לאלגו ו/או מי מטעמה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע פגיעה ו/או נזק חמור אחרים לפי שיקול דעתנו.

5.6. בכפוף להוראות הדין, אלגו רשאית להעביר את כל המידע אודותיך לצד שלישי במסגרת העברת או מכירת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. במקרים אלה העברת המידע תהיה כפופה להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם לתנאים החלים עלינו.

5.7. אלגו עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי וישמש, בין היתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים על ידינו או על ידי הצד השלישי. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותנו להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך באופן ישיר.

6. אבטחת מידע

6.1. אלגו עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות המידע הנאסף על ידה, זאת תוך נקיטת אמצעי אבטחת מידע הולמים ומקובלים בהתאם להוראות הדין החלות עלינו. אלגו עושה שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות למניעת חדירה לפלטפורמות באמצעותן מוגשים השירותים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש ובוחנת אמצעים אלה מעת לעת. אולם אלגו אינה יכולה להבטיח כי לא יהיה כל שיבוש בשירותים או כי לא תהיה כלל סכנת חדירה למידע. אלגו לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב חדירה או העברה לצדדים שלישיים כאמור, כל עוד נקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים.

6.2. הנך אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית, אף אם הדבר נעשה שלא בהסכמתך. האחריות לנקוט אמצעי אבטחת מידע חלה גם עלייך, למשל:

6.2.1. אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני), לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות (“פישינג”).

6.2.2. וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים.   

6.2.3. השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו אתה גולש לאתר.  

6.2.4. דאג לעדכון תוכנות, לבצע הורדות רק מאתרים רשמיים, להימנע משימוש במחשבים פומביים או ברשתות אינטרנט אלחוטי ציבוריות, אי משיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות. 

6.2.5. עשה שימוש באמצעי הגנה למכשיר הקצה ממנו אתה גולש לאתר, כגון סיסמא או זיהוי ביומטרי. 

6.2.6. התאם את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך. 

אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, פנה לשירות הלקוחות שלנו לפי המפורט בסעיף “יצירת קשר” במדיניות זו, מיד. 

7. זכויותיך

7.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי המידע של החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו כמפורט בסעיף “יצירת קשר” להלן.

7.2. ככל שלא תבקש מאיתנו למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף בכפוף להוראות הדין. גם במקרה של בקשה למחיקת מידע, מידע הדרוש לאלגו לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שביצעת בקשר עם השירותים או התגוננות מפני הליכים משפטיים, יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

7.3. כמו כן, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן השירותים, אלגו משתפת מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק את המידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים שלהם.

8. יצירת קשר

בכל שאלה או בירור בקשר עם מדיניות הפרטיות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@omer-gard.co.il.