תקנון – תנאי השימוש והרכישה באתר

אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש מוצרים הנמכרים באתר האינטרנט המקוון של חברת אלגו השקיה בע"מ, ח.פ.  520040825 (להלן: “החברה”), בכתובת: www.omer-gard.co.il (להלן: “האתר”).

כל האמור בתקנון – תנאי השימוש והרכישה באתר האינטרנט של אלגו השקיה בע"מ (להלן “התקנון”) זה מתייחס לשני המינים ולכל מגדר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. ובהתאם, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.                

 1. כללי 

1.1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש ובין החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, נא קרא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.2. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון.

1.5. החברה רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו הוראות התקנון.

2. שימוש באתר וכללי התנהגות של המשתמש 


2.1. השימוש באתר מותר לאדם שמלאו לו 18 שנים, תושב ישראל המחזיק כרטיס אשראי בתוקף או באמצעי תשלום אחר אשר יהיה מקובל על החברה (להלן: “המשתמש” ו/או “הלקוח”).

2.2. השימוש באתר לרבות רכישת מוצרים באתר, מותנה בכך שהמשתמש פועל עבור עצמו בלבד ובכלל זה הוא רוכש מוצרים עבור עצמו בלבד. המשתמש רשאי לרכוש עבור גוף משפטי שבו הוא מועסק ובמסגרת תפקידו, וזאת אך ורק אם המשתמש הוא מורשה חתימה ובעל מלוא הזכויות לרכוש עבור אותו גוף משפטי שבו הוא מועסק ולחייב את אותו גוף משפטי בכל ההתחייבויות שבתקנון זה. כל שימוש באתר ו/או רכישה עבור גוף משפטי כאמור, תיחשב כמחייבת את אותו גוף משפטי בכל הוראות תקנון זה.

2.3. חל איסור לעשות שימוש באתר לרבות רכישת מוצרים באתר, לצורך הפצת מוצרים לצד ג’ ו/או לצורך קיום עסק כלשהו שעניינו מכירת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.

2.4. המשתמש מסכים ומתחייב למלא באופן הוגן, מדויק ומלא את כל הפרטים הנדרשים באתר ו/או כל פרט אחר הנדרש בנסיבות העניין. למען הסר ספק מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה ממסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים. אם בעת ביצוע הזמנה יימסרו פריטי זיהוי שגויים לא יהיה בידי החברה להבטיח כי המוצרים יגיעו אל המשתמש. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה, עקב פרטים מוטעים שמסר, יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח וטיפול.

2.5. החברה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש אשר יפר הוראות תקנון זה ו/או כל דין.

2.6. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל לאלתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל גישה של משתמש ו/או כל תוכן מהאתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר. משתמש לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר במידה והחברה החליטה לחסום אותו.

2.7. החברה רשאית להעביר את פרטי המשתמש, שהפר הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, לכל רשות סטטוטורית ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. אימות זהות

החברה ו/או הספק רשאים לדרוש אימות זהות ו/או פרטים נוספים ו/או אסמכתאות לגבי זהות המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, וזאת הן במהלך ההזמנה והן לאחריה. בנוסף, בעת אספקת המוצר החברה ו/או הספק רשאים לדרוש את חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.

 4. הרכישה

4.1. המוצרים הנמכרים עשויים להיות מתוצרת החברה ו/או מתוצרת חברות אחרות המשווקות על ידי החברה.

4.2. יכול ומוצרים המוצגים באתר יהיו בעת הרכישה חסרים במלאי או בלתי זמינים למכירה מסיבות אחרות, ובמקרה זה לא תתאפשר הזמנתם בפועל.

4.3. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מפרט המוצרים ואת המחיר של המוצרים המוצעים למכירה באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.4. מובהר כי ביחס לכל הזמנה – מפרט המוצר המחיר והתנאים לצורך אותה עסקה הינם אלה המפורטים באישור על ביצוע ההזמנה והם בלבד.

4.5. לגבי מוצרים שונים יכול ויהיו קיימים תנאים נוספים שיוצגו לביצוע ההזמנה כדוגמת הזמנת מינימום ועוד.

 5. תהליך הרכישה

5.1. המשתמש רשאי לבחור מוצרים מהאתר ולאוספם ל"סל המוצרים".

5.2. החברה אינה מתחייבת שהמחיר באתר יהיה בהכרח המחיר הזול ביותר בגין המוצרים הנכללים בו. זאת, לרבות לגבי מכירות מיוחדות שהן מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני. בפרט, תיתכן שונות בין מחירי המוצרים באתר לבין מחירי אותם המוצרים בסניפי החברה.

5.3. החברה רשאית לגבות מכלל לקוחותיה, או מחלק מהם, לפי שיקול דעתה סכומים בגין העסקה כדוגמת דמי משלוח ו/או עמלות ואלו יצוינו כחלק מתהליך הרכישה.

5.4. במסגרת התהליך הלקוח יבחר את אופן קבלת ההזמנה האם במשלוח או באיסוף עצמי. החברה אינה מתחייבת לאפשר משלוח או איסוף עצמי לכל מוצר הכלול באתר, ואופן האספקה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי ויסוכם במסגרת השלמת ההזמנה.

5.5. התשלום בגין הרכישות יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה באתר. לא ניתן לשלם בכל אמצעי תשלום אחר כדוגמת מזומן, זיכוי, תווי קניה ועוד. זיכוי כספי בגין ביטול עסקה ששולמה יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעי שיק לפקודת הלקוח, והכל בהתאם להוראות הדין.

5.6. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה.

6. השלמת ההזמנה ותנאי רכישה באתר

6.1. השלמת ההזמנה

6.1.1. אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הזמנה שהתקבל אצל המשתמש הינו אישור על קליטת ההזמנה באמצעות האתר בלבד. אישור זה אינו אישור הזמנה אלא אם כן הדבר נכתב באישור זה במפורש.

6.1.2. השלמת ההזמנה תהיה לאחר קבלת כל האישורים הבאים – אישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח ואישור החברה על ביצוע הזמנה (להלן: “השלמת ההזמנה”).

6.1.3. מוסכם כי החברה תתחיל לטפל בהזמנה רק לאחר השלמת ההזמנה וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי האספקה, ייספרו החל ממועד השלמת ההזמנה בלבד.

6.1.4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה לפה ההזמנה לא אושרה, או הודעה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תיחשב העסקה כמבוטלת.

 6.2 אספקה והובלה

6.2.1. במקרה שהלקוח יהיה מעונין במשלוח ויעמוד בתנאים הנדרשים לכך, תעשה החברה מאמצים סבירים לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש, כפי שאושרה על ידי החברה בהשלמת ההזמנה, וזאת בתוך 7 ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתה בסעיף 6.1.2 או מועד אחר ככל שזה נקבע במפורש באישור החברה על ביצוע ההזמנה. לישובים ואזורים מרוחקים, אליהם חברת השליחויות מגיעה בתדירות נמוכה, זמן האספקה יהיה עד 10 ימי עסקים.

6.2.2. למעט אם נכתב אחרת במפורש, יודגש כי החברה אינם מתחייבת למועד אספקה ולא תהיה אחראית לאיחורים באספקה.

6.2.3. מובהר כי החברה אינה מתחייבת לספק מוצרים לכל כתובת בישראל והיא שומרת לעצמה את הזכות לא לספק מוצרים לאזורים לפי בחירתה.

  6.3 איסוף עצמי

6.3.1. איסוף עצמי יתאפשר אך ורק באישור החברה שינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.3.2. ככל שהחברה תאפשר איסוף עצמי, הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מהסניף המפורט בהזמנה, והכל כמפורט בהשלמת ההזמנה, וזאת על ידי תיאום ישיר של הלקוח כמפורט באישור ההזמנה.

6.3.3. איסוף המוצר במידה ויאושר על ידי החברה, יתבצע לאחר השלמת ההזמנה ובתוך 4 ימי עסקים מיום אישור איסוף מהחברה. במקרה והלקוח לא יאסוף את המוצר עד המועד הנ"ל תהיה החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום.

6.3.4. במקרה והלקוח לא יאסוף את המוצר בתוך 14 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה, החברה תהיה רשאית לקבוע כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח על ביטול העסקה ולגבות מהלקוח דמי ביטול על פי חוק ולקזז כל סכום אחר המגיע לו, לרבות בגין דמי אחסנה.

6.3.5. במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח (להלן: “מוצר מיוחד”) בתוך 14 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה, תהיה החברה רשאית להשמיד את אותו המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי לגרוע מחבות הלקוח לשלם בגין ההזמנה. במקרה בו לא הושמד המוצר המיוחד והלקוח ביקש לאסוף את המוצר המיוחד תהיה החברה רשאית לגבות דמי אחסנה.

6.3.6. במקרה של איסוף עצמי לא תחול על החברה ועל הספק כל אחריות כתוצאה מהובלת המוצרים על ידי הלקוח.

6.3.7. במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

 6.4 הוראות כלליות בנושא אספקה

6.4.1. עיכובים שנגרמו על ידי הלקוח יהיו באחריותו בלבד, ויחולו הוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, בשינויים המחויבים.

6.4.2. זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים מלאים (ימי א’-ה’, לא כולל יום שישי, יום שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה.

6.4.3. במידה והמוצר לא סופק מכל סיבה שהיא, תנתן לחברה תקופה בת 7 ימי עסקים כדי לספק את המוצר, ותקופה זו תחל מהמועד שבו הלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר. הודעה בדבר עיכוב באספקת המוצר תינתן לחברה על ידי הלקוח וזאת באמצעות דואר אלקטרוני הבא info@omer-gard.co.il .

 6.5 חסימת משתמש ו/או ביטול הזמנה

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו, לרבות, (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.5.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

6.5.2. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי.

6.5.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או מטעים.

6.5.4. במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.

6.5.5. אם יתברר כי ביצוע ההזמנה היה כרוך בביצוע פעולה לא חוקית או מנוגדת לתנאי התקנון.

6.5.6. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל החברה.

6.6 חוסר זמני/קבוע במלאי

לעיתים ייתכן שמוצרים מסוימים המופיעים באתר יאזלו מהמלאי והחברה אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים יימצא במלאי באופן קבוע או להבטיח את קיומו של מלאי מספק בכל עת.    

6.7 מדיניות ביטול

6.7.1. מדיניות ביטול זו תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

6.7.2. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר ובתנאי שהלקוח יחזירם לאחד מסניפי החברה (אלא אם אושר אחרת על ידי החברה), המצויים בכתובת המצוינת באתר ובשעות הפעילות של הסניפים, בתיאום מראש  והמוצר לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש בידי הלקוח;

6.7.3. זכות הביטול אינה תקפה, במקרים הבאים:

א. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח –מובהר ומוסכם על הלקוח כי כל מוצר שהוכן עבור הלקוח (באמצעות הרכבה או בדרך אחרת), נחשב כ"טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן סעיף 4ג(ד)(3), ולפיכך לא יהיה ללקוח כל זכות לבטל את ההזמנה ו/או להחזיר את המוצר לחברה אלא לפי סעיף 6.7.5 להלן.

ב. טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרים שעבר תאריך תפוגתם ועוד). מובהר ומוסכם על הלקוח כי כל מוצר שהוכן עבור הלקוח הינו מוצר שלא ניתן לעשות בו שימוש חוזר, ונחשב בין היתר כ"טובין פסידים", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן סעיף 4ג(ד)(6), ולפיכך לא יהיה ללקוח כל זכות לבטל את ההזמנה ו/או להחזיר את המוצר לחברה אלא לפי סעיף 6.7.5 להלן

ג. כל מוצר אחר שלפי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו איננו בר החזרה.

6.7.4. ביטול הזמנה של מוצרים שאינם כלולים בסעיף 6.7.3, ייעשה באמצעות פנייה ישירה בכתב לחברה באופן המפורט להלן (הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה):

א. שליחת הודעה בעמוד "ביטול עסקה" ומילוי פרטים.

ב. פנייה לשירות הלקוחות של החברה לפי פרטי הקשר שיוצגו בעת ביצוע ההזמנה.

6.7.5. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח על ידי החברה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים המופיעים לגביו באתר ו/או על גבי אריזתו, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 6.7.4 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר הפגום לחברה. עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם). מובהר כי ביטול הזמנה במקרה האמור בסעיף זה יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה ובאריזתו המקורית.

6.7.6. היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים המופיעים לגביו באתר ו/או על גבי אריזתו, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם כמפורט בסעיף 6.7.4 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך שבעה ימים ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור החברה תהיה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

6.7.7. בנוסף לזכויותיה לפי סעיף 6.5 לתקנון זה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים: 

א. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין או כי גרמה להצגת נתונים שגויים באתר.

ג. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

6.7.8. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב במייל או בטלפון. 

6.7.9. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי. 

7. פרסום ותוכן

7.1. החברה רשאית לפרסם באתר ו/או בכל אמצעי אחר תכנים שונים לרבות פרסומות, מפרטים ותכנים אחרים הקשורים במוצרים ובתכונותיהם ושימושיהם. תכנים אלו הינם לצרכי פרסום בלבד. בפרט מודגש, כי רק מפרט ספציפי רשמי של החברה, ככל שזה מתפרסם בצמוד למוצר כלשהו באתר, הוא זה שיחייב את החברה לצרכי אחריות, ככל שרלבנטי, ולא שום תוכן אחר המופיע באתר.

7.2. החברה ו/או נציגיה לא יישאו בכל אחריות לנזקים כלשהם, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בתכנים.

7.3. תמונות המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שיתקבל בפועל לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה באתר, לרבות בגוון ומאפיינים נוספים.

7.4. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
 

8. אחריות

 8.1. השימוש במוצרי החברה דורש ידע מקצועי ויישום לרבות בהתאם להוראות כפי שמפורט על-גבי האריזה ו/או בדף הטכני של המוצר – הן בבחירת המוצר לצורך המשטח הנדרש, והן ביישום המוצר בשטח. על הלקוח לקבל יעוץ מקצועי מתאים באשר לסוגי המוצר ולהתאמתם למטרה המבוקשת על ידו.

8.2. החברה איננה נותנת אחריות לגבי מוצרים שיירכשו באתר אלא, אם בכלל, בהיקף ובמידה שאחריות זו חלה לפי דין שלא ניתן לשללו ו/או להתנות עליו. 

8.3. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם ו/או תחזוקתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

8.4. ככל שחלה אחריות כלשהי על החברה לפי דין שלא ניתן לשללו ו/או להתנות עליו כי אז הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

8.5. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש וכלפי כל צד ג’ לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, לרבות ביצוע עבודה חוזרת, שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. 

8.6. החברה תעשה מאמצים סבירים על מנת שהאתר יפעל בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. החברה לא תישא באחריות לתקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים בפעילות האתר הן כתוצאה מתקלות באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת ולכל נזק, מכל סוג, ישיר ו/או עקיף, לרבות ביצוע עבודה חוזרת, שנגרם למשתמש כתוצאה מכך.

8.7. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן המצוי באתר ו/או בשירותים השונים בו, ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר. 

8.8. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר או על ידי כל צד שלישי.

8.9. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אחריות ו/או חבות החברה לנזקים תהיה מוגבלת אך ורק לנזקים ישירים. בכל מקרה אחריותה של החברה לנזקים לא תעלה כאמור על מחיר המוצר נשוא הדרישה ו/או התביעה אותו שילם הלקוח בפועל.

9. פרטיות

9.1. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות בלינק הבא: אלגו השקיה – מדיניות פרטיות.

9.2. ככל שהלקוח “יסמן” אפשרות זו, הלקוח מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע מהחברה והוא מאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתה של החברה, הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מהקבוצה אליה משתייכת החברה.

10. קניין רוחני

10.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, לרבות המוצרים המוצגים למכירה ותמונותיהם, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, הינם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים, אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור (להלן: “הקניין הרוחני”).

10.2. הלקוח מתחייב שלא לעשות, במישרין ו/או בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בכל דרך או אמצעי, מבלי לקבל הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

10.3. בעת השימוש באתר, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

11. הפרות וסעדים

11.1. אין בהוראות תקנון זה בכדי למצות ו/או לגרוע מזכות החברה לקבלת סעדים על פי כל דין.

11.2. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות החברה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.

11.3. החברה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות תקנון זה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד לקוח או צד שלישי כלשהו.

11.4. החברה תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר (לפי שיקול דעתה) תוכן פוגעני ו/או המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת והכל תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה על כך. לצורך כך יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה info@omer-gard.co.il.

11.5. במקרה של חשש לכאורה לפגיעה ו/או לביצוע פעולות המפרות הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, אשר קיים חשש, לכאורה, כי הן פוגעות מצד לקוח כלפי צד שלישי (להלן, בהתאמה: “הצד הפוגע” ו-“הצד הנפגע”) רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד הפוגע . הצד הפוגע מסכים ומתחייב כי לא תועלה כנגד החברה כל טענה לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור.

12. הדין החל

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב, שלו תהיה הסמכות הבלעדית בנושא

13. שירות לקוחות

בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@omer-gard.co.il .